Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP w Zalesiu Śląskim rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym o godzinie 9.00

  • Po zakończeniu spotkania na boisku uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali lekcyjnej.
  • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zasłania   usta i nos, wszystkim mierzona jest temperatura.
  • Uczniowie klasy pierwszej przechodzą z wychowawcą i rodzicem  do sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wejście na salę dla uczniów klasy pierwszej  i ich Rodziców/Opiekunów  znajduje się od strony boiska szkolnego. Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej.
  • Uczniowie klas 2-8 pod opieką wychowawców przechodzą do przydzielonych sal lekcyjnych.
  • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
  • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem. Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Informujemy, że Procedury oraz plan Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020

zostały przesłane za pomocą dziennika elektronicznego do wszystkich uczniów i rodziców.

 

Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy ósmej

Zał. do zarządzenia Nr 10/2020
Dyrektora ZSP w Zalesiu Śląskim z dnia 25.05.2020r


Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy ósmej  – 16-18.06.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim
 w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) Zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
6. Zdający nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
10. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Czytaj więcej: Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy ósmej
 

Procedury w czasie konsultacji

 Załącznik Nr 1
do procedur mających na celu

zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

w trakcie prowadzonych w szkole zajęć


Zalesie Śl., dn. …………………….

………………………………………………………

………………………………………………………
(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

5. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/-a skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora ZSP w Zalesiu Śl oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadoma/świadom zagrożenia epidemicznego związanego z obecną sytuacją w kraju.

…….……………………….………………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Czytaj więcej: Procedury w czasie konsultacji
 

Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Czytaj więcej: Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem
 

Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców w domu"

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Czytaj więcej: Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców w domu"
 

Strona 7 z 58

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
206465
Free business joomla templates